Privacy Statement

Algemeen

Hotel Schaepkens van St. Fijt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hotel Schaepkens van St. Fijt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel Schaepkens van St. Fijt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt ten behoeve van uw reservering
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheid (diëten, allergieën etc)

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hotelschaepkens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de gegevensverwerking

Deze informatie wordt gebruikt voor het boeken van een overnachting in Hotel Schaepkens van St. Fijt, dan wel voor het huren van een vergader/feestaccommodatie bij Hotel Schaepkens van St. Fijt. Het hotel heeft uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens nodig. Hotel Schaepkens van St. Fijt verzamelt deze gegevens.

Eventueel kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u vragen ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of gastvoorkeuren. Om u beter van dienst te kunnen zijn verwerken wij gezondheidsgegevens enkel op basis van uw toestemming. Deze gegevens worden uiteraard alleen intern gebruikt, en worden nooit doorgegeven aan andere organisaties al dan niet voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen u later contacteren voor informatie en marketingdoeleinden (dit gebeurt alleen als u daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven.) Wij gebruiken deze gegevens tevens om u mededelingen te doen met betrekking tot uw reservering.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel tijdens check-in, of gedurende het reserveringsproces) zodat wij u - met uw instemming - op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel Schaepkens van St. Fijt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uitzonderingen

 • Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het reserveringssysteem.

 • Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 • Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. Hotel Schaepkens van St. Fijt maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Social media

Hotel Schaepkens van St. Fijt is actief op sociale media zoals Facebook. Wij maken gebruik van social media plugins op onze website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met de social media website en mogelijk getoond op uw profiel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van sociale media gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Schaepkens van St. Fijt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelschaepkens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prijsvragen en acties

Hotel Schaepkens van St. Fijt organiseert regelmatig prijsvragen en (win)acties. Indien u reageert op een prijsvraag en/of een (win)actie, vragen wij naar uw naam, adres en e-mailadres. Uw gegevens worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten.

Sollicitatieprocedure

Gegevens van sollicitanten voor Hotel Schaepkens van St. Fijt worden verzameld en verwerkt door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden uiterlijk 3 weken na afloop van de procedure verwijderd.

 Beveiliging van persoonsgegevens

Hotel Schaepkens van St. Fijt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hotel Schaepkens van St. Fijt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hotelschaepkens.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Hotel Schaepkens van St. Fijt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@hotelschaepkens.nl.